Regulamin

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies

A Cookie file is – according to Wikipedia - a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the state of the website or activity the user had taken in the past. This can include clicking particular buttons, logging in, or a record of which pages were visited by the user even months or years ago. More information on that topic can be find on Wikipedia.

Purposes of storage and gaining access to cookies:

 • Website personalisation (for example: saving font size, sight challenged version of website or template version)
 • Saving data or user’s decisions (for example: no need to enter login and password on every website, remembering login during the next visit, keeping information on products added to cart)
 • Social websites integration (for example: displaying your friends, fans or post publishing on Facebook or Google+ directly from the website)
 • Adjusting adverts that are display on the website
 • Creating website’s statistics and flow statistics between different websites

Below one can find links to sources showing how to set the conditions of storage and gaining access to cookies already stored in user’s device for the most popular internet browsers.

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Due to vast number of technological solutions it is not possible to publish clear guidelines how to set the conditions of storage and gaining access to cookies using settings of all available devices and software installed on them. However, in most cases, select "Tools" or "Settings" and there find the section that corresponds to the configuration settings for cookies or for the management of privacy. Detailed information is usually provided by the manufacturer of the device or browser in a manual or on their website.

Strona internetowa szablon4u.pl prowadzona jest przez Pastel s.c., ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków.

Kontakt :

I. DEFINICJE

 • Strona/serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.szablon4u.pl
 • Subskrypcja- płatny dostęp do wyodrębnionej części serwisu, umożliwiający przez określony czas pobranie szablonów lub dodatków
 • Szablon/Templatka/Motyw - aplikacja komputerowa stanowiąca zestaw skryptów i innych elementów (np. grafik, dźwięków), wykorzystywanych przez serwer stron WWW oraz urządzenia odczytujące, np. przeglądarki internetowe.
 • Dodatek – dodatek do szablonu lub systemu CMS, zwiększający jego funkcjonalność
 • Produkt – subskrypcja umożliwiająca dostęp do pobrania szablonów i dodatków
 • Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta na stronie szablon4u.pl mająca na celu założenie Konta Klienta, Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego
 • Formularz Rejestracyjny – formularz który Klient wypełnia podczas procesu rejestracji w celu zarejestrowania Konta Klienta
 • Klient –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które dokonują zakupu subskrypcji
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Konto klienta – część strony w której Klient może przeglądać i zmieniać dane osobowe, przeglądać i zmieniać subskrypcje
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, a w szczególności określa zasady składania, realizacji oraz anulowania subskrypcji, zasady płatności, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy.

 2. Do korzystania z usług, przeglądania strony internetowej oraz dokonywania zakupów subskrypcji niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do Internetu oraz łącze internetowe o minimalnej przepustowości 1024kb/s. Ponadto indywidualne wymagania każdego z oferowanych produktów znajdują się w opisie produktu na stronie szablon4u.pl. Pomoc jest dostępna przez formularz kontaktowy, adres e-mail wskazanym na wstępie do niniejszego regulaminu.

 3. Do poprawnego działania i obsługi naszych szablonów i dodatków wymagane jest oprogramowanie Joomla lub Wordpress! Są to systemy zarządzania treścią (ang. CMS - Content Managment System ). CMS to program przeznaczony do tworzenia i obsługi witryny internetowej. Oprogramowanie Joomla! dostępne jest na stronie producenta http://www.joomla.org 

  1. Do poprawnego działania oprogramowania Joomla! wymagana jest odpowiednia konfiguracja serwera Klienta. Wymagania konfiguracyjne oraz instrukcja jak serwer skonfigurować znajduje się w serwisie Joomla! pod adresem http://www.joomla.org/technical-requirements.html 
  2. Korzystanie z naszych szablonów i dodatków wymaga podstawowej wiedzy z zakresu działania oprogramowania Joomla! Wszelka pomoc i instrukcje dotyczące tego oprogramowania znajdują się na stronie serwisu http://www.joomla.org.
  3. Do poprawnego działania oprogramowania Wordpress wymagana jest odpowiednia konfiguracja serwera Klienta. Wymagania konfiguracyjne oraz instrukcja jak serwer skonfigurować znajduje się w serwisie Wordpress pod adresem https://wordpress.org/about/requirements/
  4. Korzystanie z naszych szablonów wymaga podstawowej wiedzy z zakresu działania oprogramowania Wordpress! Wszelka pomoc i instrukcje dotyczące tego oprogramowania znajdują się na stronie serwisu https://codex.wordpress.org/Main_Page
 4. Nie gwarantujemy, że szablon będzie kompatybilny z innymi wersjami (starszymi lub nowszymi) tego samego oprogramowania niż wersja podana w opisie.

 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych Usług, jeżeli jest to spowodowane przez:

  1. awarię bądź niekompatybilność infrastruktury technicznej Klienta
  2. niezgodne z prawem bądź Regulaminem korzystanie z Portalu przez Klienta,
  3. działania siły wyższej
  4. opóźnienia, błędy lub wady działania sieci teleinformatycznych, energetycznych, radiowych lub operatorów niezależnych od Usługodawcy
  5. niedozwolonym działaniem osób trzecich
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych w pkt 3,4,5 niniejszego rozdziału wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 8. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość technicznego aktualizowania serwisu i dokonywania prac konserwacyjnych, które mogą skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania ze strony szablon4u.pl.

III. REJESTRACJA

 1. Do korzystania przez Klienta z zakupów na stronie szablon4u.pl wymagana jest rejestracja Konta Klienta. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania treści zawartej na stronie.

 2. Rejestracja konta jest bezpłatna.

 3. Proces Rejestracji rozpoczyna się poprzez kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ”, a następnie Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę z formularzem rejestracyjnym.

 4. Do rejestracji wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

 5. Podczas rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: adres e-mail, login, nazwa użytkownika, hasło, imię lub nazwę przedsiębiorstwa, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, informacji o byciu lub nie byciu płatnikiem podatku VAT, oraz numery NIP. Numer NIP powinien podawać jedynie podmiot prowadzący działalność gospodarcza i jest on konieczny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

  1. Pola oznaczone gwiazdką Klient wypełnia dobrowolnie lecz są one niezbędne i wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego przeprowadzenia zakupu i wystawienia dokumentu sprzedaży.

 6. Rejestracja Konta Klienta jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o:

  1. zapoznaniu się z tekstem Regulaminu przed dokonaniem rejestracji;
  2. zaakceptowaniu regulaminu w całości i bez zastrzeżeń;
  3. posiadaniu przez Klienta zdolności do czynności prawnych;
  4. prawie do dysponowania podanym podczas rejestracji adresem e-mail.
 7. Konto zostaje utworzone poprzez kliknięcie przycisku „REJESTRUJ”.

 8. Po prawidłowej rejestracji Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe informacje nt. konta wraz z loginem i hasłem. Po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail Klient potwierdza rejestrację konta poprzez kliknięcie wskazanego we wiadomości linku. Czynność ta ma na celu weryfikację autentyczności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 9. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W celach weryfikacji tożsamości, żądanie usunięcia konta powinno zostać przesłane z konta e-mail podanego podczas rejestracji Konta Klienta na adres pocta@szablon4u.pl, jeżeli brak jest możliwość skorzystania z konta e-mail podanego podczas rejestracji Administrator strony szablon4u.pl zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia tożsamości Klienta.

 10. W przypadku stwierdzenia takiego działania Klienta, które można uznać za działania o charakterze bezprawnym, w szczególności działania, które naruszają obowiązujące prawo, niniejszy regulamin, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 11. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu oraz hasła. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu nieuprawnionej osoby trzeciej, Klient ma obowiązek o powyższym fakcie niezwłocznie zawiadomić Administratora strony.

IV. PROCEDURA ZAKUPU

 1. Dokonanie zakupu subskrypcji wymaga zalogowania się na Konto Klienta, po ówczesnej rejestracji Konta Klienta opisanej w niniejszym regulaminie w rozdziale REJESTRACJA KONTA.

 2. Logowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „ZALOGUJ SIĘ” i wpisanie danych (login,hasło) podanych podczas rejestracji.

 3. Proces dokonania zakupu rozpoczyna się poprzez wybór odpowiedniej subskrypcji dostępnej na stronie szablon4u.pl. Po wyborze subskrypcji Klient zostanie przekierowany do strony z informacją o produkcie. Informacja o produkcie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Ceny subskrypcji znajdujących się na stronie szablon4u.pl są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 5. Cechą oferowanych przez nas szablonów jest automatyczne dostosowanie do szerokości/rozdzielczości ekranu czyli responsywność (tzw. responsive web design/ RWD). W związku z powyższym wygląd szablonu jak i kolorystyka mogą się różnić w zależności od posiadanego wyświetlacza i używanej rozdzielczości.

 6. Po wybraniu odpowiedniej subskrypcji i zapoznaniu z jej opisem, Klient dokonuje jej zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Subskrybuj”.

 7. Po otrzymaniu płatności, na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji, w terminie do 3 dni zostanie przesłana informacja o dokonanej płatności. W ramach opłaconej subskrypcji Klient uzyskuje dostęp do pobierania szablonów i dodatków w formacie plików. Rozpoczęcie pobierania pliku jest równoznaczne z rozpoczęciem spełniania świadczenia o którym mowa a art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia pobierania pliku.

 8. Zakupiona subskrypcja umożliwia wielokrotne pobieranie udostępnionych plików przez okres obowiązywania subskrypcji,.

 9. Faktura VAT jako załącznik w formacie pliku PDF zostanie przesłana w odrębnej wiadomości e-mail w terminie do 7 dni od dokonania zakupu na adres wskazany podczas rejestracji. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie szablony i dodatki udostępnione do pobrania na stronie szablon4u są tworzone i wydawane na licencji GNU General Public License w wersji 2.

 2. Zakup subskrypcji i pobranie szablonów i dodatków udostępnionych w jej ramach, nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która zakupiła subskrypcję.

 3. Z chwilą udostępnienia Klientowi linku do pobrania szablonu lub dodatku zostaje mu udzielona licencja ograniczona, bez prawa wyłączności na korzystanie. Licencja obejmuje: 

  • pobranie i instalację na urządzeniu Klienta,
  • modyfikację bez ograniczeń szablonu na użytek własny,
  • modyfikację szablonu w zakresie koniecznym do stworzenia strony internetowej,
  • sprzedaż osobom trzecim, zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom strony internetowej wykonanej na zakupionym szablonie,
  • prawo do zmiany lub usunięcia linku odsyłającego do strony szablon4u.pl, który umieszczony jest w stopce szablonu.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, redystrybucji oraz żadnej innej formy komercyjnego użytku udostępnianych przez nas szablonów i dodatków, w części, która nie podlega licencji GPL, a w szczególności:

  • przekazywania ani w inny sposób przyznawania osobom trzecim praw odnoszących się do pobranych u nas szablonów i dodatków
  • zabronione jest zmienianie lub usuwanie informacji o autorze w nagłówkach i opisie plików,
  • zabronione jest umieszczanie pobranych szablonów i dodatków, zmodyfikowanych lub nie, na stronach internetowych lub innych nośnikach w celu redystrybucji lub odsprzedaży.
 5. Zdjęcia zastosowane na stronie demo szablonu, mają charakter jedynie demonstracyjny i w przypadku wielu szablonów, zastąpione są przykładowymi grafikami.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za subskrypcję można dokonać poprzez:

  • Serwis PAYPAL – obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-1150
  • Przelew bankowy

 

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie występujące problemy techniczne, nieprawidłowości w działaniu strony szablon4u.pl bądź pobranych szablonów powinny być zgłaszane w formularzu kontaktowym, bądź przesyłana na adres e-mail poczta@szablon4u.pl.

 2. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, ale rozpatrywane będą w godzinach pracy biura, tzn. od 9 do 16 w dni robocze.

 3. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 7 dni roboczych od momentu uzyskania dostępu do serwisu Klienta o którym mowa w pkt. 7.

 4. W przypadku, gdy pobrany szablon lub dodatek nie działa zgodnie z opisem, Klient powinien ponownie pobrać go logując się na własne Konto klienta.

 5. Jeżeli ponowne pobranie i nowa instalacja szablonu nie rozwiąże problemu, Klient powinien zgłosić to w trybie wskazanym w punkcie 1 i 2.

 6. Szablony i dodatki są dostarczane "tak jak jest", bez gwarancji że będą współpracowały ze wszystkimi innymi rozszerzeniami. Możemy zaproponować nieodpłatne sprawdzenie serwisu Klienta. W celu weryfikacji i naprawy błędu Klient powinien zapewnić dostęp do swojego serwisu, w szczególności: do panelu administracyjnego Joomla lub Wordpress, dostęp FTP, dostęp do bazy danych, albo dostęp do panelu kontrolnego (Cpanel, DirectAdmin) swojego konta hostingowego.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

 1. Klient będący Konsumentem, który opłacił subskrypcję, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt 3 ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z subskrypcji i odstąpienia od umowy należy wysłać odpowiednie oświadczenie.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w każdy możliwy sposób, tak aby Administrator mógł zapoznać się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem Poczty na adres: Pastel s.c., ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków, lub wysłane w formie elektronicznej na adres:  poczta@szablon4u.pl

 3. Prawo rezygnacji i odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli pobieranie plików udostępnionych w ramach subskrypcji rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania udostępnionych plików, jeżeli odstąpienie nastąpiło w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, Pastel s.c. dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w dziale ZWROT NALEŻNOŚCI.

IX. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata za produkt: jeżeli zapłata nastąpiła poprzez serwis Paypal należność zostanie zwrócona na konto Paypal jeżeli płatność nastąpiła poprzez przelew bankowy należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano płatności.

 2. Pastel s.c. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub jego opóźnienie jeżeli było ono wynikiem przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub numeru rachunku bankowego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udostępnieniu treści nowego regulaminu na stronie szablon4u.pl.

 2. Administrator zawiadomi Klientów z zarejestrowanym kontem o zmianie regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.

 3. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nowym regulaminie zobowiązany jest udzielić informacji o akceptacji bądź braku akceptacji nowego regulaminu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z akceptacją nowego regulaminu.

 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

 5. Zakupy dokonane przed wejściem w życie zmian w regulaminie realizowane są według przepisów dotychczasowego regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Wszelkie umowy wynikające z niniejszego regulaminu zawierane są między Klientem a Pastel s.c.. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

 8. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 9. Ewentualne spory między Pastel s.c. a Klientem będącym Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Pastel s.c..

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2017

Wybierz darmową subskrypcję FREE i przetestuj szablon Subskrybuj